Köksavlopp och fett

 

Kommersiella kök släpper av naturliga skäl ut stora mängder fett, olja och flott i avloppen. Det kan orsaka långsamma avlopp och stopp, som ger otrevliga lukter och skapar oacceptabla hälso- och hygienrisker i köket.

 

Svensk lagstiftning tar upp risken:

 

Allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).
Kravet på högsta fetthalt i anslutningspunkten till kommunens avloppsnät är 100 mg/l, mätt som avskiljbart fett. Detta är ett så kallat momentanvärde som inte får överskridas ens under kort period. Släpper verksamheten ut en högre fetthalt än den tillåtna har kommunen rätt att ta ut en högre avgift.

 

Kommersiella kök utan effektiv fettborttagning bryter mot lagen.

 

Traditionell lösning –

fettavskiljare

 

Skrymmande fettavskiljare är dyra att installera, de kan uppta värdefullt utrymme och det kan vara mycket svåra att göra rent omkring dem och därmed skapas ytterligare risker.

 

Lämpliga för kommersiella kök?

 

Fettavskiljare måste tömmas och skötas, och det sker sällan. Brist på underhåll orsakar att smutsvatten står kvar och börjar lukta och lockar till sig ohyra och insekter. Att rengöra fettavskiljare är ett smutsigt jobb, som kan orsaka att köket förorenas.

 

Skulle du vilja skrapa ur fettavskiljaren

om du jobbade i ett kök?

Tillämpad biokemi

– lösning med traditionellt doseringssystem

 

Bioenzymatisk hantering är ett erkänt sätt att bryta ner fett, olja och flott som fastnat i köksavlopp.

 

Traditionella doseringssystem förlitar sig på stora, skrymmande dunkar med kemikalier som är placerade på köksgolvet med en mekanisk pump.

 

De stora dunkarna tar upp värdefullt utrymme på köksgolvet, det är svårt att göra rent omkring dem och de kan väga upp till 30 kg vardera. Det kan orsaka möjliga HACCP-problem och det kan vara extremt svårt att städa efter spill.